فروشگاه اینترنتی دامون | دام زنده

بزغاله پاکستانی به وزن 30 کیلوگرم < بزغاله < دسته بندی < پاکستانی < نژاد < نر < جنسیت < بز < فروشگاه اینترنتی دامون | دام زنده

بزغاله پاکستانی به وزن 30 کیلوگرم

تضمین اصالت نژاد
تضمین وزن واقعی
تضمین بهترین کیفیت گوشت

4 ماه: سن

پاکستانی: نژاد

بزغاله: دسته بندی

۳۰کیلوگرم: وزن

نر: جنسیت

: رنگ

دام های مشابه

 • بزغاله به وزن 40 کیلوگرم
  تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰
 • بزغاله پاکستانی به وزن 30 کیلوگرم
  تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰

جدیدترین دام ها

 • گوسفند به وزن 35 کیلوگرم
  تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
 • بره نژاد افشاری به وزن 20 کیلوگرم
  تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰
 • بزغاله به وزن 40 کیلوگرم
  تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰
 • بزغاله پاکستانی به وزن 30 کیلوگرم
  تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
 • گوسفند سویسی به وزن 30 کیلوگرم
  تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
 • گوسفند قوچ به وزن 60 کیلوگرم
  تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰
 • بره ایرانی به وزن 10 کیلوگرم
  تومان ۳۰۰,۰۰۰
 • تست محصول به وزن 44 کیلوگرم
  تومان ۲,۶۴۰,۰۰۰
 • بره مشهدی به وزن 10 کیلوگرم
  تومان ۶۰۰,۰۰۰
 • بره افشاری به وزن 45 کیلوگرم به وزن 45 کیلوگرم
  تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
 • بره افشاری 2 به وزن 45 کیلوگرم
  تومان ۲,۷۰۰,۰۰۰
 • تست من2 به وزن 1 کیلوگرم
  تومان ۶۰,۰۰۰
 • new prodcy به وزن 10 کیلوگرم
  تومان ۶۰۰,۰۰۰
 • گوساله به وزن 50 کیلوگرم به وزن 50 کیلوگرم
  تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰