فروشگاه اینترنتی دامون | دام زنده

گوسفند

 • گوسفند سویسی به وزن 30 کیلوگرم
  تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
 • گوساله به وزن 50 کیلوگرم به وزن 50 کیلوگرم
  تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
 • گوسفند قوچ به وزن 60 کیلوگرم
  تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰
 • بره نژاد افشاری به وزن 20 کیلوگرم
  تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰
 • تست من2 به وزن 1 کیلوگرم
  تومان ۶۰,۰۰۰
 • گوسفند به وزن 35 کیلوگرم
  تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
 • new prodcy به وزن 10 کیلوگرم
  تومان ۶۰۰,۰۰۰
 • تست محصول به وزن 44 کیلوگرم
  تومان ۲,۶۴۰,۰۰۰
 • بره مشهدی به وزن 10 کیلوگرم
  تومان ۶۰۰,۰۰۰
 • بره ایرانی به وزن 10 کیلوگرم
  تومان ۳۰۰,۰۰۰

بز

 • بزغاله پاکستانی به وزن 30 کیلوگرم
  تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
 • بزغاله به وزن 40 کیلوگرم
  تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰

جدیدترین دام های دسته بز

 • بزغاله به وزن 40 کیلوگرم
  تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰
 • بزغاله پاکستانی به وزن 30 کیلوگرم
  تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰

جدیدترین دام های دسته گوسفند

 • گوسفند به وزن 35 کیلوگرم
  تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰
 • بره نژاد افشاری به وزن 20 کیلوگرم
  تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰
 • گوسفند سویسی به وزن 30 کیلوگرم
  تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
 • گوسفند قوچ به وزن 60 کیلوگرم
  تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰
 • بره ایرانی به وزن 10 کیلوگرم
  تومان ۳۰۰,۰۰۰
 • تست محصول به وزن 44 کیلوگرم
  تومان ۲,۶۴۰,۰۰۰
 • بره مشهدی به وزن 10 کیلوگرم
  تومان ۶۰۰,۰۰۰
 • تست من2 به وزن 1 کیلوگرم
  تومان ۶۰,۰۰۰
 • new prodcy به وزن 10 کیلوگرم
  تومان ۶۰۰,۰۰۰
 • گوساله به وزن 50 کیلوگرم به وزن 50 کیلوگرم
  تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰

جدیدترین دام ها

 • گوساله به وزن 50 کیلوگرم به وزن 50 کیلوگرم
  تومان ۳,۰۰۰,۰۰۰
 • new prodcy به وزن 10 کیلوگرم
  تومان ۶۰۰,۰۰۰
 • تست من2 به وزن 1 کیلوگرم
  تومان ۶۰,۰۰۰
 • بره مشهدی به وزن 10 کیلوگرم
  تومان ۶۰۰,۰۰۰
 • تست محصول به وزن 44 کیلوگرم
  تومان ۲,۶۴۰,۰۰۰
 • بره ایرانی به وزن 10 کیلوگرم
  تومان ۳۰۰,۰۰۰
 • گوسفند قوچ به وزن 60 کیلوگرم
  تومان ۳,۶۰۰,۰۰۰
 • گوسفند سویسی به وزن 30 کیلوگرم
  تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
 • بزغاله پاکستانی به وزن 30 کیلوگرم
  تومان ۱,۸۰۰,۰۰۰
 • بزغاله به وزن 40 کیلوگرم
  تومان ۲,۴۰۰,۰۰۰
 • بره نژاد افشاری به وزن 20 کیلوگرم
  تومان ۱,۲۰۰,۰۰۰
 • گوسفند به وزن 35 کیلوگرم
  تومان ۲,۱۰۰,۰۰۰